สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจินดา  พลเตโชดม
 
1. นายเกียรติพงษ์  พร้อมใจ
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมูวา  หน่อไพรสน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  มัลลิกาหอมหวาน
3. เด็กหญิงอังสุมารี  มาธุรสวรรค์
 
1. นางณรีกานต์  กิติตุ้ย
2. นางสาวอภิญญา  ด้วงยศ
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดา  คีรีการุณวงค์
2. เด็กหญิงสุวดี  หน่อพิชญ์
3. เด็กหญิงอนงค์พร  ชาญพนากุล
 
1. นางสาวอภิญญา  ด้วงยศ
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงจ่าที  หน่อพิชญ์
2. เด็กหญิงชนก  มาธุสรสวรรค์
3. เด็กหญิงเกษสุดา  อภิไพรวัลย์
 
1. นางสาวอภิญญา  ด้วงยศ
 
5 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงมึลึ  หน่อปิ
2. เด็กหญิงลลนา  ศุภรนานา
3. เด็กหญิงสุธี  หน่อพิชญ์
 
1. นางสาวอภิญญา  ด้วงยศ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกะปุก  พลเตโชดม
2. เด็กหญิงกาญจนา  หน่อพิชญ์
3. นายยุทธนา  คงฐิติไท
4. นายสุวิทย์  โสภากัญญา
5. นางสาวอิดี  ดงดินดำ
 
1. นายชาตรี  แสงจันทร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงพอซิ  เฟื่องยศพินิจ
2. เด็กชายอภิชาติ  จำนงจามิกร
 
1. นางสาวมีนาภรณ์  ชัยบุญเรือง
2. นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดา  หน่อพิชญ์
2. เด็กหญิงพอทู  สาธิบุญ
3. เด็กชายพะเนาะปุ๊  ศุภรนานา
 
1. นายปาราเมศ  สกุลไพรล้ำเลิศ
2. นางศิริลักษณ์  บารมีมหาศาล
 
9 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรนภา  เจริญอายุวัฒ
2. เด็กหญิงวรนุช  วนาสงัด
3. เด็กหญิงสุวิมล  วนาโสภา
 
1. นางสาวรุ้งราวัลย์  ศรีโปฎก
 
10 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลณฐา  ตระกูลเสรีภาพ
2. เด็กชายจะนุ  เนาะดี
3. เด็กชายพัฒนชัย  หน่อพิชย์
 
1. นางสาวรุ้งราวัลย์  ศรีโปฎก
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงแส่จัง  มิ่งลักษมี
 
1. นางสาวรุ้งราวัลย์  ศรีโปฎก
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โอภาเสกสรรค์
 
1. นางสาวรุ้งราวัลย์  ศรีโปฎก
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอานนท์  มิ่งลักษมี
 
1. นางศิราวรรณ  จอมอุป
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิรดา  กิจจานุกิจศิลป์
2. เด็กหญิงศิริพร  หน่อพิชญ์
3. เด็กหญิงแบละแฮ  กระดังงาผล
 
1. นางณรีกานต์  กิติตุ้ย
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงยี่พอ  พิมลอารี
2. เด็กหญิงสายชล  มัลลิกาหอมหวล
3. เด็กหญิงเนาะทูแฮ  มัลลิกาหอมหวล
 
1. นางนรีกานต์  กิติตุ้ย
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงพงษ์ลัดดา  พลตโชดม
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ชาญพนากุล
3. เด็กหญิงสมร  จำนงจามิกร
 
1. นายธงชัย  เกษมศิริลักษณ์
2. นางสาวอุบล  ดวงต๋า
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิพอ  ธุวมลฑล
2. เด็กหญิงผกาพรรณ  คีรีการุณวงค์
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ธุวมลฑล
 
1. นางนรีกานต์  กิติตุ้ย
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนภา  ชาญพนากุล
2. เด็กหญิงพรภัทร  อภิไพวัลย์
3. เด็กชายอะน่า  เฟื่องยศพินิจ
 
1. นางสาวรุ้งราวัลย์  ศรีโปฎก
 
19 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงเยาวภา   หน่อพิชญ์
 
1. นางวริษา  ภีระมูล
 
20 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุมน  โสภากัญญา
 
1. นางสาววริษา  ภีระมูล
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กลิ่นขจรไกล
2. เด็กชายชัยรัตน์  มัลลิกาหอมหวน
3. เด็กหญิงธนัญญา  มาธุศรสวรรค์
4. เด็กหญิงวรรณธิณี  พิมลอารี
5. เด็กชายสมชาย  ศุภรนานา
6. เด็กชายอภิชัย  มัลลิกาหอมหวน
 
1. นายวัชรพล  ดลภักดี
2. นายสุทธิพงษ์  เจริญกุล
3. นางสาวสุมาาลิน  เลาย่าง
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายกามู  เฟื่องยศพินิจ
2. เด็กชายครรชิต  เฟื่องยศพินิจ
3. เด็กชายจ่าพอ  มาธุสรสวรรค์
4. เด็กชายชาติชาย  หน่อไพรสน
5. เด็กชายณรงค์  พลเตโชดม
6. เด็กชายล่าสุ  หน่อพิชญ์
7. เด็กชายอภิพล  หน่อพิชญ์
8. เด็กชายเอกชัย  พลเตโชดม
 
1. นายวัชรพล  ดลภักดี
2. นายสุทธิพงษ์  เจริญกุล
3. นางสาวสุมาลิน  เลาย่าง
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจันทร์  เฟื่องยศพินิจ
2. นายดาลิ  หน่อไพรสน
3. นายทวี  มิลลิกาหอมหวาน
4. นายศรชัย  ชาญพนากุล
5. นายศุภชัย  หน่อพิชญ์
6. นายสมชาย  เฟื่องยศพินิจ
7. นายเนติพงษ์  โสภากัญญา
8. นายโพริ  มัลลิกาหอมหวาน
 
1. นายสุทธิพงษ์  เจริญกุล
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตนัสสูต  หน่อพิชญ์
2. เด็กหญิงยุวดี  ลีซอ
3. เด็กหญิงวราพร  อโรชาเกษมศรี
 
1. นางสาวอุบล  ดวงต๋า