สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงมึลึ  หน่อปิ
2. เด็กหญิงลลนา  ศุภรนานา
3. เด็กหญิงสุธี  หน่อพิชญ์
 
1. นางสาวอภิญญา  ด้วงยศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกะปุก  พลเตโชดม
2. เด็กหญิงกาญจนา  หน่อพิชญ์
3. นายยุทธนา  คงฐิติไท
4. นายสุวิทย์  โสภากัญญา
5. นางสาวอิดี  ดงดินดำ
 
1. นายชาตรี  แสงจันทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงพอซิ  เฟื่องยศพินิจ
2. เด็กชายอภิชาติ  จำนงจามิกร
 
1. นางสาวมีนาภรณ์  ชัยบุญเรือง
2. นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โอภาเสกสรรค์
 
1. นางสาวรุ้งราวัลย์  ศรีโปฎก
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอานนท์  มิ่งลักษมี
 
1. นางศิราวรรณ  จอมอุป
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิรดา  กิจจานุกิจศิลป์
2. เด็กหญิงศิริพร  หน่อพิชญ์
3. เด็กหญิงแบละแฮ  กระดังงาผล
 
1. นางณรีกานต์  กิติตุ้ย
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงยี่พอ  พิมลอารี
2. เด็กหญิงสายชล  มัลลิกาหอมหวล
3. เด็กหญิงเนาะทูแฮ  มัลลิกาหอมหวล
 
1. นางนรีกานต์  กิติตุ้ย
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิพอ  ธุวมลฑล
2. เด็กหญิงผกาพรรณ  คีรีการุณวงค์
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ธุวมลฑล
 
1. นางนรีกานต์  กิติตุ้ย
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนภา  ชาญพนากุล
2. เด็กหญิงพรภัทร  อภิไพวัลย์
3. เด็กชายอะน่า  เฟื่องยศพินิจ
 
1. นางสาวรุ้งราวัลย์  ศรีโปฎก
 
10 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุมน  โสภากัญญา
 
1. นางสาววริษา  ภีระมูล
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายกามู  เฟื่องยศพินิจ
2. เด็กชายครรชิต  เฟื่องยศพินิจ
3. เด็กชายจ่าพอ  มาธุสรสวรรค์
4. เด็กชายชาติชาย  หน่อไพรสน
5. เด็กชายณรงค์  พลเตโชดม
6. เด็กชายล่าสุ  หน่อพิชญ์
7. เด็กชายอภิพล  หน่อพิชญ์
8. เด็กชายเอกชัย  พลเตโชดม
 
1. นายวัชรพล  ดลภักดี
2. นายสุทธิพงษ์  เจริญกุล
3. นางสาวสุมาลิน  เลาย่าง