สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมูวา  หน่อไพรสน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  มัลลิกาหอมหวาน
3. เด็กหญิงอังสุมารี  มาธุรสวรรค์
 
1. นางณรีกานต์  กิติตุ้ย
2. นางสาวอภิญญา  ด้วงยศ
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดา  คีรีการุณวงค์
2. เด็กหญิงสุวดี  หน่อพิชญ์
3. เด็กหญิงอนงค์พร  ชาญพนากุล
 
1. นางสาวอภิญญา  ด้วงยศ
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงจ่าที  หน่อพิชญ์
2. เด็กหญิงชนก  มาธุสรสวรรค์
3. เด็กหญิงเกษสุดา  อภิไพรวัลย์
 
1. นางสาวอภิญญา  ด้วงยศ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดา  หน่อพิชญ์
2. เด็กหญิงพอทู  สาธิบุญ
3. เด็กชายพะเนาะปุ๊  ศุภรนานา
 
1. นายปาราเมศ  สกุลไพรล้ำเลิศ
2. นางศิริลักษณ์  บารมีมหาศาล
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรนภา  เจริญอายุวัฒ
2. เด็กหญิงวรนุช  วนาสงัด
3. เด็กหญิงสุวิมล  วนาโสภา
 
1. นางสาวรุ้งราวัลย์  ศรีโปฎก
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลณฐา  ตระกูลเสรีภาพ
2. เด็กชายจะนุ  เนาะดี
3. เด็กชายพัฒนชัย  หน่อพิชย์
 
1. นางสาวรุ้งราวัลย์  ศรีโปฎก
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงแส่จัง  มิ่งลักษมี
 
1. นางสาวรุ้งราวัลย์  ศรีโปฎก
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงพงษ์ลัดดา  พลตโชดม
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ชาญพนากุล
3. เด็กหญิงสมร  จำนงจามิกร
 
1. นายธงชัย  เกษมศิริลักษณ์
2. นางสาวอุบล  ดวงต๋า
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กลิ่นขจรไกล
2. เด็กชายชัยรัตน์  มัลลิกาหอมหวน
3. เด็กหญิงธนัญญา  มาธุศรสวรรค์
4. เด็กหญิงวรรณธิณี  พิมลอารี
5. เด็กชายสมชาย  ศุภรนานา
6. เด็กชายอภิชัย  มัลลิกาหอมหวน
 
1. นายวัชรพล  ดลภักดี
2. นายสุทธิพงษ์  เจริญกุล
3. นางสาวสุมาาลิน  เลาย่าง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจันทร์  เฟื่องยศพินิจ
2. นายดาลิ  หน่อไพรสน
3. นายทวี  มิลลิกาหอมหวาน
4. นายศรชัย  ชาญพนากุล
5. นายศุภชัย  หน่อพิชญ์
6. นายสมชาย  เฟื่องยศพินิจ
7. นายเนติพงษ์  โสภากัญญา
8. นายโพริ  มัลลิกาหอมหวาน
 
1. นายสุทธิพงษ์  เจริญกุล
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตนัสสูต  หน่อพิชญ์
2. เด็กหญิงยุวดี  ลีซอ
3. เด็กหญิงวราพร  อโรชาเกษมศรี
 
1. นางสาวอุบล  ดวงต๋า