สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสโรธินี  แฮแก้ว
 
1. นางสาวสุคนทิพย์  เลาย่าง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงจันดาวรรณ  มณีเกยูร
2. เด็กหญิงวันดี  อาลอย
 
1. นางสุดารัตน์  ธารศรีทอง