สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 77.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกพง  คงฐิติไท
2. เด็กหญิงนิตยา  ตะอุ
3. เด็กหญิงนิภา  เด่นภูเขา
4. เด็กหญิงพอดี  พะปอ
5. เด็กชายภิพล  ชาวแม่ลานหลวง
6. เด็กหญิงวนิดา  อภิบาลกุญชร
7. เด็กหญิงวาทินี  ขอพรปฐพี
8. เด็กหญิงวาสนา  จำนงจามิกร
9. เด็กหญิงศิรินภา  ออมสินสุขใจ
10. เด็กหญิงสุชาดา  ผลคีรี
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผลบรรพต
12. เด็กหญิงสุนิดา  ชิดวนา
13. เด็กหญิงอนัญญา  กรรณิกาผล
14. เด็กหญิงอิที  ช่อมะม่วงป่า
15. เด็กหญิงเด็ดเพชร  อภิบาลกุญชร
 
1. นางสาวปนัดดา  แก้วมา
2. นางสาวสิริกุล  กิจสวัสดิ์ไพศาล
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงวาทินี  ขอพรปฐพี
2. เด็กหญิงสุชาดา  ผลคีรี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผลบรรพต
 
1. นางสาวพัชราพร  คำทา
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายมุลุ  ปรางค์ทวี
2. เด็กหญิงวารุณี  มูลอย
3. เด็กหญิงศิริพร  อิสรโอกาส
 
1. นางสาวพัชราพร  คำทา
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงศุภขวัญ  ย่างแสนทอง
3. เด็กชายอัครเดช  เลาหาง
 
1. นางสาวมนสิชา  เรือนแก้ว