สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอชิตะ  เสริมมติวงศ์
 
1. นางสุวกาญจน์  มโน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพิไล  เลาหาง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  หน่อพิชญ์
3. เด็กหญิงอังคณา  เสริมมติวงศ์
 
1. นายเอกพงษ์  บงกชลาวัณย์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนายุทธ  มัลลิกาหอมหวน
2. เด็กชายสุพิรักษ์  อิสรโอกาศ
3. เด็กชายสุรชัย  ม่อนประเสริฐ
 
1. นายสุริยา  กำมังละการ