สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขุนตื่น สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แฮแก้ว
 
1. นางจันทร์เจรา  กรื่นซ้อน
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงคลินี  ใจสดใส
2. เด็กหญิงนงคราญ  จังแฮ
3. เด็กหญิงพจมาน  เก่งผสานคุณ
 
1. นายสุรชัย  ใจวารี
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  อินตา
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แก้วแฮ
3. เด็กชายเตวิช  โคะพอ
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  อุปนันท์
2. นางสาวธัญสุดา  หยกภู