สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นันชัย
 
1. นายอุทัย  เยาวนา
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงฑิตยา  ตีมืด
 
1. นางสาวนฤมล  อำนวยสวัสดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิภาน  แสนคำเพีย
 
1. นางสุรภา  จุมปาดง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายปรเมศวร์  ดีมืด
2. เด็กชายสมชาย  ปู่แก้ว
 
1. นางสาวสุรภา  จุมปาดง
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงวริศรา  คุณเติม
2. เด็กหญิงเขมิกา  มังยะสุ
 
1. นายอุทัย  เยาวนา
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลลิตา  มือผอ
2. เด็กหญิงอทิตยา  ม่อนประเสริฐ
 
1. นางสาวนฤมล  อำนวยสวัสดี
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคุณากร  เดชาคำ
2. เด็กชายธนวัฒน์  มิตรมากผล
3. เด็กชายนพรัตน์  ปู่อ้าย
 
1. นางสาวนฤมล  อำนวยสา
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  สถิตวนา
2. เด็กหญิงพิสมัย  พรชัยกิตติกุล
 
1. นางสาวอาทิตยา  แสงทอง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.63 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วีระ
2. เด็กชายณัฐวุฒ  จำรัสภูมิ
3. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยชมภู
4. เด็กชายวินัย  จั๋นแก้ว
5. เด็กชายสิงหราช  หน่อยเอ้
6. เด็กชายเกษม  เดชาคำ
 
1. นายอุทัย  เยาวนา