สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นันชัย
 
1. นายอุทัย  เยาวนา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายปรเมศวร์  ดีมืด
2. เด็กชายสมชาย  ปู่แก้ว
 
1. นางสาวสุรภา  จุมปาดง
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงวริศรา  คุณเติม
2. เด็กหญิงเขมิกา  มังยะสุ
 
1. นายอุทัย  เยาวนา