สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิภาน  แสนคำเพีย
 
1. นางสุรภา  จุมปาดง
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลลิตา  มือผอ
2. เด็กหญิงอทิตยา  ม่อนประเสริฐ
 
1. นางสาวนฤมล  อำนวยสวัสดี
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคุณากร  เดชาคำ
2. เด็กชายธนวัฒน์  มิตรมากผล
3. เด็กชายนพรัตน์  ปู่อ้าย
 
1. นางสาวนฤมล  อำนวยสา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.63 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วีระ
2. เด็กชายณัฐวุฒ  จำรัสภูมิ
3. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยชมภู
4. เด็กชายวินัย  จั๋นแก้ว
5. เด็กชายสิงหราช  หน่อยเอ้
6. เด็กชายเกษม  เดชาคำ
 
1. นายอุทัย  เยาวนา