สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงนฤมล  ราษฎรสรรเสริญ
 
1. นางสาวแสงดาว  ถาระปัน
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  จงดีหาญชัย
2. เด็กชายธนันชัย  วันเจริญใหม่
3. เด็กชายบุญชนะ  ธนโชติมงคล
 
1. นางกัญญาณัฐ  กลิ่นกุหลาบไพร
2. นายบดินทร์  ปัญญา
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประพันธฺ์  นพรัตน์พงษ์ไพร
2. เด็กหญิงสุจิตรา  คงฐิติไท
3. เด็กชายสุทธิภัทร  รักษาประเพณี
 
1. นายอนุภาพ  โพธิ
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุชา  ใจสดใส
2. เด็กชายเพชรไพร  ราษฎรสรรเสริญ
3. เด็กชายไพศาล  ใจสดใส
 
1. นางสาวอธิฐาน  ปันงาม
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอลิชา  ธนโชติมงคล
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  หงษ์เขียว
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ระวิรุ่ง
2. เด็กชายบุญสม  คงคาผล
3. เด็กหญิงลานนา  รุ่งโรจน์ประชาชื่น
 
1. นางสาวมัทนา  ชุ่มเรือน