สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงเสาวิณี  เก่งผสานคุณ
 
1. นางสาวยุพิน  สมบูรณ์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอัมพิกา  ถาสุวรรณ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธรรมขันแก้ว
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  พะยิ
 
1. นางสาวยุพิน  สมบูรณ์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงดารา  รังสิมาเพ็ญ
 
1. นางสาวยุพิน  สมบูรณ์
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันชนก  แสนใจอิ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธรรมขันแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิศมัยคุณ
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วงศ์แต๋
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธรรมขันแก้ว
2. นางสาวเบญจา  แจ้งสี
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดา  ปู่เบอะ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ปินตาอินทร์
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แสนใจอิ
 
1. นางสาววราภรณ์  กันทะ
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. สามเณรสิทธิพล  มาลัยพยุง
 
1. นางเบญจวรรณ  ปินตาอินทร์
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 8 1. เด็กชายฐิติวัสส์  แดงมุก
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ปินตาอินทร์
 
11 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประหยัด  ตะโทะ
2. เด็กชายสุชัยรัตน์  ระพีเจิดสวัสดิ์
 
1. นายเชษฐา  ฝั้นเมา
 
12 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.23 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนนชัย  กันทะ
2. เด็กชายนภัทร  หนุนภิรมย์ขวัญ
 
1. นายเชษฐา  ฝั้นเมา
 
13 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมานพ  วงศ์เวชกรรม
2. เด็กชายยุทธภูมิ  รัตนไชยประภา
 
1. นายเชษฐา  ฝั้นเมา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 68.51 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กิจจานุกิจศิลป์
2. เด็กชายจันทร์  อาลอย
 
1. นางสาวศศิธร  ลังกาสิทธิ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กันทะคำ
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  กันทา
3. เด็กหญิงขนิษฐา  วิหกตระกูล
4. เด็กหญิงขนิษฐา  อินต๊ะ
5. เด็กหญิงจันทร์ศรี  ดาวเรืองจรูญ
6. เด็กหญิงธันยพร  ปู่เบอะ
7. เด็กหญิงปรีชญา  กุลวรารัตน์
8. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ฟองตายา
9. เด็กหญิงมือจันทร์  สุภา
10. เด็กหญิงอัฐธิดา  กุลวรารัตน์
 
1. นางสาวศศิธร  ลังกาสิทธิ์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  มาโน
2. เด็กชายพงษ์อนันต์  ปันติ๊บ
 
1. นางสาวเบญจา  แจ้งสี
 
17 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายสมบัติ  ชาญพนากุล
 
1. นายกิตติภูมิ  สุริยะ
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 70.8 เงิน 5 1. เด็กชายเจตดิลก  คะคาย
 
1. นายเนตร  เทิดพาณิชย์
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐกานต์  วอง
2. เด็กชายดิ๊ผะ  ฟ้ากุศล
3. เด็กชายวทัญญู  ฟองตายา
 
1. นายเชษฐา  ฝั้นเมา
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงผ่องพิศ  ศรีอำภา
2. เด็กชายภานุมาส  เสาร์อุด
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ปินตาอินทร์
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงปริชญา  กุลวรารัตน์
2. เด็กหญิงลัดดา  อัศวพฤกษ์ไพร
 
1. นายเชษฐา  ฝั้นเมา
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วงศ์แต๋
 
1. นางสาวเบญจา  แจ้งสี
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัทมล  ปัญญา
 
1. นางสาวยุพิน  สมบูรณ๋
 
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงชวิศา  ผลธารา
2. เด็กหญิงณัฐกมล  อาลอย
3. เด็กหญิงอรปรียา  ใจตา
 
1. นางรัตติกาล  แสนใจอิ
2. นางสุธิดา  โสภากัญญา