สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงเสาวิณี  เก่งผสานคุณ
 
1. นางสาวยุพิน  สมบูรณ์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอัมพิกา  ถาสุวรรณ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธรรมขันแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดา  ปู่เบอะ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ปินตาอินทร์
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. สามเณรสิทธิพล  มาลัยพยุง
 
1. นางเบญจวรรณ  ปินตาอินทร์
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 8 1. เด็กชายฐิติวัสส์  แดงมุก
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ปินตาอินทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.23 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนนชัย  กันทะ
2. เด็กชายนภัทร  หนุนภิรมย์ขวัญ
 
1. นายเชษฐา  ฝั้นเมา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 68.51 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กิจจานุกิจศิลป์
2. เด็กชายจันทร์  อาลอย
 
1. นางสาวศศิธร  ลังกาสิทธิ์