สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  พะยิ
 
1. นางสาวยุพิน  สมบูรณ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงดารา  รังสิมาเพ็ญ
 
1. นางสาวยุพิน  สมบูรณ์
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันชนก  แสนใจอิ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธรรมขันแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กันทะคำ
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  กันทา
3. เด็กหญิงขนิษฐา  วิหกตระกูล
4. เด็กหญิงขนิษฐา  อินต๊ะ
5. เด็กหญิงจันทร์ศรี  ดาวเรืองจรูญ
6. เด็กหญิงธันยพร  ปู่เบอะ
7. เด็กหญิงปรีชญา  กุลวรารัตน์
8. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ฟองตายา
9. เด็กหญิงมือจันทร์  สุภา
10. เด็กหญิงอัฐธิดา  กุลวรารัตน์
 
1. นางสาวศศิธร  ลังกาสิทธิ์
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายสมบัติ  ชาญพนากุล
 
1. นายกิตติภูมิ  สุริยะ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 70.8 เงิน 5 1. เด็กชายเจตดิลก  คะคาย
 
1. นายเนตร  เทิดพาณิชย์
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงชวิศา  ผลธารา
2. เด็กหญิงณัฐกมล  อาลอย
3. เด็กหญิงอรปรียา  ใจตา
 
1. นางรัตติกาล  แสนใจอิ
2. นางสุธิดา  โสภากัญญา