สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิศมัยคุณ
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วงศ์แต๋
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธรรมขันแก้ว
2. นางสาวเบญจา  แจ้งสี
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประหยัด  ตะโทะ
2. เด็กชายสุชัยรัตน์  ระพีเจิดสวัสดิ์
 
1. นายเชษฐา  ฝั้นเมา
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมานพ  วงศ์เวชกรรม
2. เด็กชายยุทธภูมิ  รัตนไชยประภา
 
1. นายเชษฐา  ฝั้นเมา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  มาโน
2. เด็กชายพงษ์อนันต์  ปันติ๊บ
 
1. นางสาวเบญจา  แจ้งสี
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐกานต์  วอง
2. เด็กชายดิ๊ผะ  ฟ้ากุศล
3. เด็กชายวทัญญู  ฟองตายา
 
1. นายเชษฐา  ฝั้นเมา
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงผ่องพิศ  ศรีอำภา
2. เด็กชายภานุมาส  เสาร์อุด
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ปินตาอินทร์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงปริชญา  กุลวรารัตน์
2. เด็กหญิงลัดดา  อัศวพฤกษ์ไพร
 
1. นายเชษฐา  ฝั้นเมา
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วงศ์แต๋
 
1. นางสาวเบญจา  แจ้งสี
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัทมล  ปัญญา
 
1. นางสาวยุพิน  สมบูรณ๋