สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสบลาน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษณา  วนาสมบูรณ์
2. เด็กหญิงดวงตะวัน  คีรีสวรรค์
3. เด็กหญิงนาถสุดา  ทุงคีรีเกษม
 
1. นายพิทักษ์  เลิศฤดี
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 1. เด็กชายอัครพล  กุสุมไพร
2. เด็กชายโยจ่า  พิลาศชวนทิศ
 
1. นางสาวอัมพิกา  ใจก่อง