สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กชายนอยสัญญา  ตระกูลลิตา
2. เด็กชายพลจินดา  ชงโควิภา
3. เด็กชายเจตริน  แอลา
 
1. นายบุญชนะ  เครือทอง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  พงค์ก้าวหน้า
2. เด็กชายปุแอ  บุษบาวิภา
 
1. นางสาววรากรณ์  วรินทร์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ประยูรยินดี
2. เด็กชายพรเทพ  สุภัคจตุพร
3. เด็กหญิงรินลดา  พงศ์ก้าวหน้า
 
1. นางสาวชญาณ์รัฎฐ์  มะโนรัตน์
2. นางสาวสุทธิกานต์  อินตา