สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางครก สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสุภาพร  คำปัน
 
1. นางวาธิยา  เชื้อสะอาด
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรัตน์  โต๊ะเชอร์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ผัดแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  ปู่เงิน
2. เด็กหญิงอนรรฆวี  พุ่มสวาท
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ผัดแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายพงศธร  เลาดี
2. เด็กหญิงหยดเทียน  ปัญญาคำ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ผัดแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอรพรรณ  จันตาโลก
 
1. นางสาวนายิกา  ตาคำ
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษดา  วิภาผล
2. เด็กหญิงภัทิรา  ปู่แป
3. เด็กหญิงสร้อยสุดา  มีแก้ว
 
1. นางสาวพันธนันท์  จันทร์ออน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายฐิตินันท์  ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปู่เงิน
 
1. นางสาวขนิษฐา  แจ้ใจ
2. นางสาวปณิดา  ช่องชะลัย
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงดวงกมล  จือผล
 
1. นางวาธิยา  เชื้อสะอาด
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  จือผล
 
1. นางสุธินีย์  สุขใจ
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ศิริวรรณ์
 
1. นางสุธินีย์  สุขใจ
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสายชล  เต๊ะเง
 
1. นางสาวยุรีย์  จันทร์ขาว
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรณิภา  มาลีจรูญ
 
1. นางสาวยุรีย์  จันทร์ขาว
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปรีชาโปร่ง
 
1. นางสุธินีย์  สุขใจ
 
14 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกีรติกาล  ผลกระดังงา
2. เด็กหญิงจารุณี  เต๊ะเง
3. เด็กหญิงชลลิสา  ผลโกมุท
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  ญาณีกระจ่างพันธุ์
5. เด็กหญิงนรัญญา  ทูแก้ว
6. เด็กหญิงนันทกานต์  ทวีพระพร
7. เด็กหญิงพรรณิภา  ป้ออุด
8. เด็กหญิงมือลี  ลอยเจ
9. เด็กหญิงรวิวรรณ  สายชลวิภา
10. เด็กหญิงสุธิดา  บรรณพตวิภา
 
1. นายบัญชา  โป๊ะคำ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายนลธวัช  ทูแก้ว
2. เด็กชายมนัสชัย  สกุณาคีรี
3. เด็กชายอำพล  ผ่องศรีผล
 
1. นายนิรันดร์  ฝั้นศรี
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนลธวัช  ทูแก้ว
2. เด็กชายมนัสชัย  สกุณาคีรี
3. เด็กชายอำพล  ผ่องศรีผล
 
1. นายนิรันดร์  ฝั้นศรี
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัชชล  สายชลวิภา
2. เด็กชายภูวดล  ผลชงโค
3. เด็กชายวันเฉลิม  สุจริตค้ำจุนวงค์
 
1. นางสาวจิรายุส  กัญชนะ
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายกำปี  มังดี
2. เด็กชายพงศ์พิทักษ์  เลิศฤดี
3. เด็กชายโชคทวี  ดีลอย
 
1. นางสาวจิรายุส  กัญชนะ
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตรา  ใจกล้า
2. เด็กหญิงนภาพรรณ  ลาพอ
3. เด็กหญิงปณิดา  โกลา
4. เด็กหญิงพนิดา  ปู่จอ
5. เด็กหญิงสายสุนีย์  สายชลวิภา
6. เด็กหญิงอรพรรณ  สกุณาไพร
 
1. นายบัญชา  โป๊ะคำ
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ปัญญาแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ลาพอ
3. เด็กหญิงดวงดาว  ปรีดา
4. เด็กหญิงศศิกานต์  เต๊ะเง
5. เด็กหญิงสุภาพร  กระพังเหิร
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หล้าพอ
 
1. นายบัญชา  โป๊ะคำ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 66.32 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  วิภาคงคา
 
1. นางสาวยุรีย์  จันทร์ขาว
 
22 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวยุรีย์  จันทร์ขาว
 
23 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงราณี  หล้าเดือน
 
1. นางสาวยุรีย์  จันทร์ขาว
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายทิวากร  สิงขรวิภา
2. เด็กหญิงธนารีย์  ศาสนมิติ
3. เด็กชายรัตติพงศ์  ปฐมบวรทัต
 
1. นายธวัฒน์ชัย  ภูคะเณร
 
25 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยยุทธ  จือผล
2. เด็กชายพิศมัย  กูลา
 
1. นางมัลลิกา  โทนแก้ว
 
26 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติมา  ชัยโย
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  กะแก้ว
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ผลกรรณิกา
 
1. นายบัญชา  โป๊ะคำ
2. นางมัลลิกา  โทนแก้ว
 
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชูชัย  รัตน์เฉลิม
2. เด็กชายวีรวัฒน์  จรัสฟ้า
3. เด็กชายเอกชัย  เคียงอมร
 
1. นายสมพร  ปนันคำ