สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางครก สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสุภาพร  คำปัน
 
1. นางวาธิยา  เชื้อสะอาด
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  ปู่เงิน
2. เด็กหญิงอนรรฆวี  พุ่มสวาท
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ผัดแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอรพรรณ  จันตาโลก
 
1. นางสาวนายิกา  ตาคำ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงดวงกมล  จือผล
 
1. นางวาธิยา  เชื้อสะอาด
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสายชล  เต๊ะเง
 
1. นางสาวยุรีย์  จันทร์ขาว
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 66.32 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  วิภาคงคา
 
1. นางสาวยุรีย์  จันทร์ขาว
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายทิวากร  สิงขรวิภา
2. เด็กหญิงธนารีย์  ศาสนมิติ
3. เด็กชายรัตติพงศ์  ปฐมบวรทัต
 
1. นายธวัฒน์ชัย  ภูคะเณร