สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางครก สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายพงศธร  เลาดี
2. เด็กหญิงหยดเทียน  ปัญญาคำ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ผัดแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษดา  วิภาผล
2. เด็กหญิงภัทิรา  ปู่แป
3. เด็กหญิงสร้อยสุดา  มีแก้ว
 
1. นางสาวพันธนันท์  จันทร์ออน
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  จือผล
 
1. นางสุธินีย์  สุขใจ
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรณิภา  มาลีจรูญ
 
1. นางสาวยุรีย์  จันทร์ขาว
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนลธวัช  ทูแก้ว
2. เด็กชายมนัสชัย  สกุณาคีรี
3. เด็กชายอำพล  ผ่องศรีผล
 
1. นายนิรันดร์  ฝั้นศรี
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายกำปี  มังดี
2. เด็กชายพงศ์พิทักษ์  เลิศฤดี
3. เด็กชายโชคทวี  ดีลอย
 
1. นางสาวจิรายุส  กัญชนะ