สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางครก สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรัตน์  โต๊ะเชอร์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ผัดแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายฐิตินันท์  ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปู่เงิน
 
1. นางสาวขนิษฐา  แจ้ใจ
2. นางสาวปณิดา  ช่องชะลัย
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ศิริวรรณ์
 
1. นางสุธินีย์  สุขใจ
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปรีชาโปร่ง
 
1. นางสุธินีย์  สุขใจ
 
5 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกีรติกาล  ผลกระดังงา
2. เด็กหญิงจารุณี  เต๊ะเง
3. เด็กหญิงชลลิสา  ผลโกมุท
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  ญาณีกระจ่างพันธุ์
5. เด็กหญิงนรัญญา  ทูแก้ว
6. เด็กหญิงนันทกานต์  ทวีพระพร
7. เด็กหญิงพรรณิภา  ป้ออุด
8. เด็กหญิงมือลี  ลอยเจ
9. เด็กหญิงรวิวรรณ  สายชลวิภา
10. เด็กหญิงสุธิดา  บรรณพตวิภา
 
1. นายบัญชา  โป๊ะคำ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายนลธวัช  ทูแก้ว
2. เด็กชายมนัสชัย  สกุณาคีรี
3. เด็กชายอำพล  ผ่องศรีผล
 
1. นายนิรันดร์  ฝั้นศรี
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัชชล  สายชลวิภา
2. เด็กชายภูวดล  ผลชงโค
3. เด็กชายวันเฉลิม  สุจริตค้ำจุนวงค์
 
1. นางสาวจิรายุส  กัญชนะ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตรา  ใจกล้า
2. เด็กหญิงนภาพรรณ  ลาพอ
3. เด็กหญิงปณิดา  โกลา
4. เด็กหญิงพนิดา  ปู่จอ
5. เด็กหญิงสายสุนีย์  สายชลวิภา
6. เด็กหญิงอรพรรณ  สกุณาไพร
 
1. นายบัญชา  โป๊ะคำ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ปัญญาแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ลาพอ
3. เด็กหญิงดวงดาว  ปรีดา
4. เด็กหญิงศศิกานต์  เต๊ะเง
5. เด็กหญิงสุภาพร  กระพังเหิร
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หล้าพอ
 
1. นายบัญชา  โป๊ะคำ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงราณี  หล้าเดือน
 
1. นางสาวยุรีย์  จันทร์ขาว
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยยุทธ  จือผล
2. เด็กชายพิศมัย  กูลา
 
1. นางมัลลิกา  โทนแก้ว
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติมา  ชัยโย
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  กะแก้ว
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ผลกรรณิกา
 
1. นายบัญชา  โป๊ะคำ
2. นางมัลลิกา  โทนแก้ว
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชูชัย  รัตน์เฉลิม
2. เด็กชายวีรวัฒน์  จรัสฟ้า
3. เด็กชายเอกชัย  เคียงอมร
 
1. นายสมพร  ปนันคำ