สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. นางสาวมินตรา  เมืองมา
 
1. นายอัษฎางค์  พงษ์เฉย
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิตยา  รูปโฉม
 
1. นายอัษฎางค์  พงษ์เฉย
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวิตรา  ประทีปประกาย
 
1. นายอัษฎางค์  พงษ์เฉย
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เขียวจันทร์ตา
 
1. นายอัษฎางค์  พงษ์เฉย
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงเพียงตะวัน  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวจิราพร  ปัญญานันท์
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ปิกปี๋
2. เด็กชายทิพยมนตร์  ยะกัน
3. เด็กชายธีรศักดิ์  หล้าเป็ง
 
1. นางสาวจิราพร  ปัญญานันท์
 
7 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุพรรณ
2. เด็กชายดนัย  นาใจ
3. เด็กชายพีรพงษ์  อินต๊ะบูลย์
 
1. นางสาวจิราพร  ปัญญานันท์
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงศราวรรณ  แววพิราม
 
1. นางสาวจิราพร  ปัญญานันท์
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. นายศิริพัฒน์  ก๋ายอด
 
1. นางสาวศิริพัฒน์  ก๋ายอด
 
10 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ชงโคผล
2. เด็กชายชาญวิทย์  หล้าหม่น
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พยาเรือน
 
1. นางสาวสุชาดา  แสนใจอิ
 
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทร์ดี  มิตรสาธิต
2. เด็กหญิงจิตรา  วงศ์เวชกรรม
3. เด็กชายอังคาร  ใจสดใส
 
1. นางสาวสุชาดา  แสนใจอิ
 
12 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนิดา  การเวกผล
2. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  นิศามณีรุ่งโรจน์
3. เด็กชายมนัญชัย  แสนแก้ว
 
1. นางสาวสุชาดา  แสนใจอิ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายชัยธวัช  นาลา
2. เด็กหญิงชาลินี  ก๋ายอด
3. เด็กชายธีรศักดิ์  หล้าเป็ง
4. เด็กหญิงนริศรา  หล้าหม่น
5. เด็กชายภานุวัฒน์  ผลการเวก
 
1. นางสาวสุชาดา  แสนใจอิ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชราภา  กาวิระ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  หนูสา
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์ดี   มิตรสาธิต
2. เด็กหญิงจิตรา   วงศ์เวชกรรม
3. เด็กหญิงนิชชา  คงฐิติไท
4. เด็กหญิงบัวจันทร์    มือเง
5. เด็กหญิงปุ๊ยอ   ดิลกประพฤทธิ์
6. เด็กหญิงพัชราภา   กาวิระ
7. เด็กหญิงริคี   พาซู
8. เด็กหญิงวารุณี    กัลชาญชัย
9. เด็กหญิงวิลัย   ตระกูลลลิตา
10. เด็กหญิงสุชาดา   ประวิธนาคม
11. เด็กหญิงสุทธินี   อรัญวาสีกร
12. เด็กหญิงสุพรรษา   หยกภู
13. เด็กหญิงสุวรรณ   ไพโรจน์พัสถาน
14. เด็กหญิงอาพร   ประวิชธนาคม
15. เด็กหญิงเพียงตะวัน   ศรีวิชัย
 
1. นางสาวมณีรัตน์   หนูสา
2. นางสาวรุจิเรข   กันทะใจ
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายปรเมศ  ปาลี
2. เด็กหญิงริดี  พาซู
 
1. นางสาวพวงเพชร  วงค์จี๋
 
17 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  แก้วจันทร์มัง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  อุทเวียง
 
1. นางสาวรัศมีแข  พุทธิพิทักษ์วงศ์
 
18 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญใจ  หล้าเป็ง
2. เด็กหญิงชนาพร  ขันแก้ว
 
1. นางสาวจุรีภรณ์  อุตหล้า
 
19 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  รูปโฉม
2. เด็กชายสิงหา  ดิ๊แฮ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  หนูสา
 
20 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษณะ  ดอกคำ
2. เด็กชายกุนนาวัฒน์  ดอกคำ
3. เด็กชายพลวัฒน์  ดาวเรืองผล
 
1. นางอุมาพร  ฝั้นเมา
 
21 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐวฺุฒิ  ปาลา
2. เด็กชายวศิษฐ์  มหาวรรณ
3. เด็กชายเอกลักษณ์  แสนวงศ์มา
 
1. นางอุมาพร  ฝั้นเมา
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุมภา  อินต๊ะพันธ์
2. เด็กหญิงอภิสมัย  สุยะ
 
1. นางสาวรุจิเรข  กันทะใจ
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ปันศรี
2. เด็กชายนทีธร  ปันวาลีย์
 
1. นางสาวรุจิเรข  กันทะใจ
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายนิคม  ดิเกล
2. นายประทีป  กติกาธรรม
3. เด็กชายพะเบลจัง  แฮแก้ว
 
1. นางสาวพวงเพชร  วงค์จี๋
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงสมพร  กันทา
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  เชื้อเพชร
 
1. นางสาวรุจิเรข  กันทะใจ
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเกวลี  พิทักษ์ไก่ป่า
2. เด็กชายเซมู  พิทักษ์ไก่ป่า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัตร  สุขใจ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.6 ทอง 7 1. เด็กชายดนัย  ยะกัน
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ตาขัน
3. เด็กหญิงอริศรา  จันทร์มูล
4. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ปัญญาแก้ว
5. เด็กชายอาทิตย์  วิภามาลัย
6. เด็กชายโกวิท  วิศาพัฒนาพงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัตร  สุขใจ
 
28 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ก๋าหล้า
 
1. นางสาวรัศมีแข  พุทธิพิทักษ์วงศ์