สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงเพียงตะวัน  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวจิราพร  ปัญญานันท์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงศราวรรณ  แววพิราม
 
1. นางสาวจิราพร  ปัญญานันท์