สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. นางสาวมินตรา  เมืองมา
 
1. นายอัษฎางค์  พงษ์เฉย
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. นายศิริพัฒน์  ก๋ายอด
 
1. นางสาวศิริพัฒน์  ก๋ายอด
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายปรเมศ  ปาลี
2. เด็กหญิงริดี  พาซู
 
1. นางสาวพวงเพชร  วงค์จี๋
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเกวลี  พิทักษ์ไก่ป่า
2. เด็กชายเซมู  พิทักษ์ไก่ป่า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัตร  สุขใจ