สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิตยา  รูปโฉม
 
1. นายอัษฎางค์  พงษ์เฉย
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เขียวจันทร์ตา
 
1. นายอัษฎางค์  พงษ์เฉย
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ปิกปี๋
2. เด็กชายทิพยมนตร์  ยะกัน
3. เด็กชายธีรศักดิ์  หล้าเป็ง
 
1. นางสาวจิราพร  ปัญญานันท์
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุพรรณ
2. เด็กชายดนัย  นาใจ
3. เด็กชายพีรพงษ์  อินต๊ะบูลย์
 
1. นางสาวจิราพร  ปัญญานันท์
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ชงโคผล
2. เด็กชายชาญวิทย์  หล้าหม่น
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พยาเรือน
 
1. นางสาวสุชาดา  แสนใจอิ
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทร์ดี  มิตรสาธิต
2. เด็กหญิงจิตรา  วงศ์เวชกรรม
3. เด็กชายอังคาร  ใจสดใส
 
1. นางสาวสุชาดา  แสนใจอิ
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนิดา  การเวกผล
2. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  นิศามณีรุ่งโรจน์
3. เด็กชายมนัญชัย  แสนแก้ว
 
1. นางสาวสุชาดา  แสนใจอิ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายชัยธวัช  นาลา
2. เด็กหญิงชาลินี  ก๋ายอด
3. เด็กชายธีรศักดิ์  หล้าเป็ง
4. เด็กหญิงนริศรา  หล้าหม่น
5. เด็กชายภานุวัฒน์  ผลการเวก
 
1. นางสาวสุชาดา  แสนใจอิ
 
9 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษณะ  ดอกคำ
2. เด็กชายกุนนาวัฒน์  ดอกคำ
3. เด็กชายพลวัฒน์  ดาวเรืองผล
 
1. นางอุมาพร  ฝั้นเมา
 
10 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐวฺุฒิ  ปาลา
2. เด็กชายวศิษฐ์  มหาวรรณ
3. เด็กชายเอกลักษณ์  แสนวงศ์มา
 
1. นางอุมาพร  ฝั้นเมา
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงสมพร  กันทา
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  เชื้อเพชร
 
1. นางสาวรุจิเรข  กันทะใจ