สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวิตรา  ประทีปประกาย
 
1. นายอัษฎางค์  พงษ์เฉย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชราภา  กาวิระ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  หนูสา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์ดี   มิตรสาธิต
2. เด็กหญิงจิตรา   วงศ์เวชกรรม
3. เด็กหญิงนิชชา  คงฐิติไท
4. เด็กหญิงบัวจันทร์    มือเง
5. เด็กหญิงปุ๊ยอ   ดิลกประพฤทธิ์
6. เด็กหญิงพัชราภา   กาวิระ
7. เด็กหญิงริคี   พาซู
8. เด็กหญิงวารุณี    กัลชาญชัย
9. เด็กหญิงวิลัย   ตระกูลลลิตา
10. เด็กหญิงสุชาดา   ประวิธนาคม
11. เด็กหญิงสุทธินี   อรัญวาสีกร
12. เด็กหญิงสุพรรษา   หยกภู
13. เด็กหญิงสุวรรณ   ไพโรจน์พัสถาน
14. เด็กหญิงอาพร   ประวิชธนาคม
15. เด็กหญิงเพียงตะวัน   ศรีวิชัย
 
1. นางสาวมณีรัตน์   หนูสา
2. นางสาวรุจิเรข   กันทะใจ
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  แก้วจันทร์มัง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  อุทเวียง
 
1. นางสาวรัศมีแข  พุทธิพิทักษ์วงศ์
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญใจ  หล้าเป็ง
2. เด็กหญิงชนาพร  ขันแก้ว
 
1. นางสาวจุรีภรณ์  อุตหล้า
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  รูปโฉม
2. เด็กชายสิงหา  ดิ๊แฮ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  หนูสา
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุมภา  อินต๊ะพันธ์
2. เด็กหญิงอภิสมัย  สุยะ
 
1. นางสาวรุจิเรข  กันทะใจ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ปันศรี
2. เด็กชายนทีธร  ปันวาลีย์
 
1. นางสาวรุจิเรข  กันทะใจ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายนิคม  ดิเกล
2. นายประทีป  กติกาธรรม
3. เด็กชายพะเบลจัง  แฮแก้ว
 
1. นางสาวพวงเพชร  วงค์จี๋
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.6 ทอง 7 1. เด็กชายดนัย  ยะกัน
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ตาขัน
3. เด็กหญิงอริศรา  จันทร์มูล
4. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ปัญญาแก้ว
5. เด็กชายอาทิตย์  วิภามาลัย
6. เด็กชายโกวิท  วิศาพัฒนาพงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัตร  สุขใจ
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ก๋าหล้า
 
1. นางสาวรัศมีแข  พุทธิพิทักษ์วงศ์