สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ฟ้าประทานไพร
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ตั๋นก้อน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอารียา  พนาสุขสันต์
 
1. นายปกครอง  บัววิรัตน์เลิศ
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  แหย่พะ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ตั๋นก้อน
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายยศชัย  จรูญมาลัย
 
1. นางปราณี  มั่นขัน
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ดีสา
 
1. นางสาวชมลดา  คำมูล
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พยุงกระดังงา
 
1. นางสาวธนกร  ธรรมขันธ์
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  พงศ์พิทยาภรณ์
 
1. นางสาวชมลดา  คำมูล
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74.3 เงิน 11 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  จอสุขะ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  รุ่งโรจน์ประชาชื่น
3. เด็กหญิงอารยา  วงค์ธรหัส
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ตั๋นก้อน
 
9 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐวดี  รำไพพนาลี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำนวน
3. เด็กหญิงสไบทิพย์  พงษ์เกษมศานต์
 
1. นางพรทิพย์  คำภิไหล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิราพร  เลาดี
2. เด็กหญิงพรรณี  พยุงกรรณิกา
3. เด็กหญิงสิริณี  กังลา
4. เด็กหญิงอังคณา  นิลศิลา
5. เด็กหญิงเนาะนิ  บุษบาจรูญ
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ดีสมปรารถนา
 
1. นางสาวระวีวรรณ  โอบเอื้อ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายคงกระพัน  พงศ์เกษมศานต์
 
1. นางสาววีรวรรณ  คำน้อย
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 71.13 เงิน 10 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พลพิทักษ์ชาติ
2. เด็กหญิงสุวิมล  โชคชัยวรรณศิริ
 
1. นางสาววีรวรรณ  คำน้อย
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิตยา  เก่งผสานคุณ
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  ศรหยกภูษิต
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  กรัณย์ปราณี
 
1. นางนงคราญ  ไชโยกาศ
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สิระกาทร
2. เด็กหญิงนภาพรรณ  รำไพพนา
 
1. นายอนันทชัย  อรุณทรงพร
 
16 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทอนชัย  เก่งผสานคุณ
2. เด็กหญิงวัลลีย์  รุจิภาสอัมพร
3. เด็กหญิงวิลัยพร  เงแก้ว
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
17 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาสนา  เงแก้ว
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
18 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิติกร  รุ่งโรจน์ประชาชื่น
 
1. นายชัยยส  สุขต้อ
 
19 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลิพู  แคปือไทย
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
20 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงปพิชญา  สุภา
2. เด็กหญิงไลลา  รัตน์อภินันท์
 
1. นางกรรณิกา  กาญจนะ
 
21 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชอบหัตถกรรม
2. เด็กหญิงพนารัตน์  วงศ์เศวตศิลา
 
1. นางสาวปัทมาพร  บัวชุ่ม
 
22 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทนา  เขะเง
2. นางสาวเจนจิรา  ไพรพนากุล
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
23 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิธร  รำไพสาคร
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
24 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทะนง  นลินแก้ว
2. เด็กชายสมชาย  อุตรโยธิน
3. เด็กชายเดชา  ศรีปิยเผ่า
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนาโช  อำรุงสาคร
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาว  บรรจงอเนก
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
27 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  นทีเชาว์
 
1. นางสาวปัทมาพร  บัวชุ่ม
 
28 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอาทิตย์  พนาสุขสันต์
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
29 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงดารา  ความมัง
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
30 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกรักษ์  อำรุงสิงขร
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
31 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ประยูรเวียง
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
32 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  รุ่งโรจน์ประชาชื่น
2. เด็กหญิงนภาพรรณ  รำไพพนา
3. เด็กหญิงนิดา  รำไพคีรีมาศ
4. เด็กหญิงนิลุบล  ภูดัย
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ใจน้อย
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  อำรุงสาคร
7. นางสาวลีมอง  มิตรสาธิต
8. นางสาวสุขจันทร์  เขอะจี
9. เด็กหญิงสุนารี  พนารีรำไพ
10. เด็กหญิงสุวณี  จรูญโกมล
11. นางสาวสุวรรณ  ดาวเรืองจรูญ
12. เด็กหญิงอังคณา  นิลศิลา
13. เด็กหญิงอารียา  พนาสุขสันต์
14. เด็กหญิงเมทินี  รำไพสายชล
15. เด็กหญิงแอแด  มิตรสาธิต
 
1. นางสาวปัทมาพร  บัวชุ่ม
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงพรธิดา  พงค์เกษมศานต์
2. เด็กชายสังข์ทอง  นาดี
 
1. นายกิติพันธ์  ทิประมูล
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพะสิแด  พยุงชงโค
2. เด็กชายรุ่งเพชร  เลิศฤดี
3. เด็กชายอนุชา  ประเสริฐ
 
1. นางจิราพรรณ  จาตุนันท์
2. นายไมตรี  พิทาคำ
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรชัย  รำไพพนา
2. นายอนุวัฒน์  ศรหยกภูษิต
3. เด็กชายอาทิตย์  เลาดี
 
1. นางจิราพรรณ  จาตุนันท์
2. นายไมตรี  พิทาคำ
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรงศักดิ์  ศรหยกภูษิต
2. เด็กชายวิสาเดะ  ดีเง
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  เงแก้ว
 
1. นายกิติพันธ์  ทิประมูล
2. นายชรินทร์  คำภิไหล
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอานนท์  แพะแนะ
2. นายโปกัง  ศรหยกภูษิต
3. เด็กหญิงโสภา  สมัยอาทร
 
1. นายชรินทร์  คำภิไหล
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธวัช  บุญบวรนันท์
2. นายสุวิชัย  เปี้ยจันทร์
3. นางสาวอารีย์  แสนใจอิ
 
1. นายชรินทร์  คำภิไหล
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กชายชินรัตน์  ไพรพนากุล
2. เด็กชายปฏิพล  ดีสมปรารถนา
3. เด็กชายเกียรติชัย  รำไพพนา
 
1. นายวิเชียร  คำแปง
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิวาพร  ก้านขุด
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อำรุงสาคร
3. เด็กชายวิทยา  ดีเง
 
1. นายวิเชียร  คำแปง
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  อร่ามประภาส
2. เด็กหญิงอังคณา  มาลัยจรูญ
3. เด็กหญิงเสน่ห์  มาลีจรูญ
 
1. นางนงคราญ  ไชโยกาศ
 
42 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอรุณี  อุตรโยธิน
 
1. นายวัชรพงษ์  ปาละวันนา
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมือลี  นทีเชาว์
2. เด็กหญิงลิพะ  แคบือไทย
3. เด็กหญิงโสภา  ดอกไม้
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ