สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายยศชัย  จรูญมาลัย
 
1. นางปราณี  มั่นขัน
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พยุงกระดังงา
 
1. นางสาวธนกร  ธรรมขันธ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอรุณี  อุตรโยธิน
 
1. นายวัชรพงษ์  ปาละวันนา