สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ฟ้าประทานไพร
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ตั๋นก้อน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอารียา  พนาสุขสันต์
 
1. นายปกครอง  บัววิรัตน์เลิศ
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  พงศ์พิทยาภรณ์
 
1. นางสาวชมลดา  คำมูล
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สิระกาทร
2. เด็กหญิงนภาพรรณ  รำไพพนา
 
1. นายอนันทชัย  อรุณทรงพร
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชอบหัตถกรรม
2. เด็กหญิงพนารัตน์  วงศ์เศวตศิลา
 
1. นางสาวปัทมาพร  บัวชุ่ม
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอาทิตย์  พนาสุขสันต์
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมือลี  นทีเชาว์
2. เด็กหญิงลิพะ  แคบือไทย
3. เด็กหญิงโสภา  ดอกไม้
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ