สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  แหย่พะ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ตั๋นก้อน
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74.3 เงิน 11 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  จอสุขะ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  รุ่งโรจน์ประชาชื่น
3. เด็กหญิงอารยา  วงค์ธรหัส
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ตั๋นก้อน
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐวดี  รำไพพนาลี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำนวน
3. เด็กหญิงสไบทิพย์  พงษ์เกษมศานต์
 
1. นางพรทิพย์  คำภิไหล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิราพร  เลาดี
2. เด็กหญิงพรรณี  พยุงกรรณิกา
3. เด็กหญิงสิริณี  กังลา
4. เด็กหญิงอังคณา  นิลศิลา
5. เด็กหญิงเนาะนิ  บุษบาจรูญ
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 71.13 เงิน 10 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พลพิทักษ์ชาติ
2. เด็กหญิงสุวิมล  โชคชัยวรรณศิริ
 
1. นางสาววีรวรรณ  คำน้อย
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงปพิชญา  สุภา
2. เด็กหญิงไลลา  รัตน์อภินันท์
 
1. นางกรรณิกา  กาญจนะ
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  นทีเชาว์
 
1. นางสาวปัทมาพร  บัวชุ่ม
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงดารา  ความมัง
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  อร่ามประภาส
2. เด็กหญิงอังคณา  มาลัยจรูญ
3. เด็กหญิงเสน่ห์  มาลีจรูญ
 
1. นางนงคราญ  ไชโยกาศ