สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผาปูน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญฑิต  นามอุษา
2. เด็กหญิงบุญมา  เขะเง
3. เด็กหญิงปรารถนา  พยุงกรรณิกา
 
1. นายวรชัย  ภิรมย์
2. นางสาวศศิวิมล  กันธิวา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิตา  ประยูรเวียง
2. เด็กหญิงดวงเดือน  พยุงกรรณิกา
3. เด็กหญิงพรสุดา  อาสาพิทักษ์ไพร
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  นทีเชาว์
5. เด็กชายรักษา  รหัทศุภรงค์
6. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ไทยภุเขา
7. เด็กหญิงรัตนา  นามอุษา
8. เด็กหญิงวนิดา  พยุงการเวก
9. เด็กหญิงศรีแยง  ศักดาพจนา
10. เด็กหญิงสายเดือน  รำไพพนา
11. เด็กหญิงสุทธิดา  อาสาพิทักษ์ไพร
12. เด็กหญิงหนังจัง  นามอุษา
13. เด็กหญิงหลงพุ  นามอุษา
14. เด็กหญิงอรพินท์  บรรจงอเนก
15. เด็กหญิงโสะพอ  พยุงกรรณิกา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  คำยอง
2. นายบุญชม  ขอนพืช
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนพร  ผลเชวง
 
1. นายพิสูจน์ศักดิ์  นนทลุน
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโบโซ้ง  ผลเชวง
 
1. นายพิสูจน์ศักดิ์  นนทลุน
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงเกศณี  ดีสมปรารถนา
 
1. นายอมร  ดวงดอก
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรรณภสา  เหลืองหล้า
 
1. นายอมร  ดวงดอก
 
7 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 76.8 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรพิน  นามอุษา
2. เด็กชายครรชิต  นลินแก้ว
3. เด็กหญิงงามดี  ระพีเจิดสวัสดิ์
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  บรรจงอเนก
5. เด็กชายชัยพัฒน์  พิภาคภพ
6. เด็กชายณัฐพล  ลิขเรศเพชร
7. เด็กหญิงตรีรัก  ระพีเจิดสวัสดิ์
8. เด็กหญิงทวีพร  น้อมเชีย
9. เด็กชายธนา  ธวัชฤกษ์
10. เด็กชายธัญวิบูลย์  ประยูรเวียง
11. เด็กหญิงธิดารันต์  ธวัชฤกษ์
12. เด็กหญิงธิติดาพร  ไพรพนากุล
13. เด็กหญิงธีรดา  อ้อนวาณี
14. เด็กชายธีระเดช  มั่งมีวิทยา
15. เด็กชายนพดล  นลินแก้ว
16. เด็กชายนภดล  ผลเชวง
17. เด็กหญิงผกามาศ  นลินแก้ว
18. เด็กหญิงพรสุดา  หมังเลอะ
19. เด็กหญิงภัทริน  กรัณย์ปราณี
20. เด็กชายภานุวัฒน์  แววพิราม
21. เด็กหญิงภาวิณี  รุจิภาสอัพร
22. เด็กชายภูมิรัตน์  นทีเชาว์
23. เด็กชายมงคล  โชคชัยวรรณศิริ
24. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บรรจงอเนก
25. เด็กหญิงวิภาวดี  ศรหยกภูษิต
26. เด็กหญิงศรีวิลัย  อาสาพิทักษ์
27. เด็กชายศรีโย  พยุงชงโค
28. เด็กหญิงศุภลักษณ์  พยุงกรรณิกา
29. เด็กหญิงสาณี  ธวัชฤกษ์
30. เด็กชายสายชล  รหัทศุภรงค์
31. เด็กชายสิทธิกัต  พยุงกรรณิกา
32. เด็กหญิงสุชานุช  เชาว์ยิ่งยง
33. เด็กหญิงสุนิสา  ครหยกภูษิต
34. เด็กชายสุรพงษ์  แฮแก้ว
35. เด็กหญิงสุรภา  ค้ำจุนสวรรค์
36. เด็กหญิงสุวรรณา  ครหยกภูษิต
37. เด็กชายอดับภัย  อาสาพิทักษ์ไพร
38. เด็กหญิงอรพินท์  นิลศิลา
39. เด็กชายแสนธรรม  ระพีเจิดสวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉวีวรรณ์  ปาระดี
2. นายบุญชม  ขอนพืช
3. นางสุกัญญา  ธรรมดา
4. นายอมร  ดวงดอก
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงลัทธิดาวรรณ  ถนอมคีรี
 
1. นางสุจินต์  สรณะรังสรรค์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บรรจงอเนก
2. เด็กชายนพดล  นามอุษา
3. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  เขตจรัสแสง
4. เด็กชายยุทธศาสตร์  พยุงกรรณิกา
5. เด็กชายลีพะ  นลินแก้ว
6. เด็กชายวันชัย  รำไพพนา
 
1. นายวรชัย  ภิรมย์
2. นางสาวศศิวิมล  กันธิวา
3. นายอมร  ดวงดอก
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงภัทรลดา  ระพีเจิดสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุวรรณี  เชาว์ยิ่งยง
3. เด็กหญิงโบโซ้ง  ผลเชวง
 
1. นายวรชัย  ภิรมย์
2. นางศิรินทิพย์  ปิยธรรมวิบูลย์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นทีเชาว์
2. เด็กชายประชัน  ไผทพิเชษฐ์
 
1. นางสุจินต์  สรณะรังสรรค์