สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผาปูน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญฑิต  นามอุษา
2. เด็กหญิงบุญมา  เขะเง
3. เด็กหญิงปรารถนา  พยุงกรรณิกา
 
1. นายวรชัย  ภิรมย์
2. นางสาวศศิวิมล  กันธิวา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิตา  ประยูรเวียง
2. เด็กหญิงดวงเดือน  พยุงกรรณิกา
3. เด็กหญิงพรสุดา  อาสาพิทักษ์ไพร
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  นทีเชาว์
5. เด็กชายรักษา  รหัทศุภรงค์
6. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ไทยภุเขา
7. เด็กหญิงรัตนา  นามอุษา
8. เด็กหญิงวนิดา  พยุงการเวก
9. เด็กหญิงศรีแยง  ศักดาพจนา
10. เด็กหญิงสายเดือน  รำไพพนา
11. เด็กหญิงสุทธิดา  อาสาพิทักษ์ไพร
12. เด็กหญิงหนังจัง  นามอุษา
13. เด็กหญิงหลงพุ  นามอุษา
14. เด็กหญิงอรพินท์  บรรจงอเนก
15. เด็กหญิงโสะพอ  พยุงกรรณิกา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  คำยอง
2. นายบุญชม  ขอนพืช
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนพร  ผลเชวง
 
1. นายพิสูจน์ศักดิ์  นนทลุน
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโบโซ้ง  ผลเชวง
 
1. นายพิสูจน์ศักดิ์  นนทลุน
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงเกศณี  ดีสมปรารถนา
 
1. นายอมร  ดวงดอก
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรรณภสา  เหลืองหล้า
 
1. นายอมร  ดวงดอก
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บรรจงอเนก
2. เด็กชายนพดล  นามอุษา
3. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  เขตจรัสแสง
4. เด็กชายยุทธศาสตร์  พยุงกรรณิกา
5. เด็กชายลีพะ  นลินแก้ว
6. เด็กชายวันชัย  รำไพพนา
 
1. นายวรชัย  ภิรมย์
2. นางสาวศศิวิมล  กันธิวา
3. นายอมร  ดวงดอก
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นทีเชาว์
2. เด็กชายประชัน  ไผทพิเชษฐ์
 
1. นางสุจินต์  สรณะรังสรรค์