สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภิญญพัชร์  จีรเมธติยนนท์
 
1. นางสาวจุนลารัตน์  เอกพงษ์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพรพรรษา  เรืองสวัสดิ์
 
1. นางปรานอม  เชื้อเมืองพาน
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงวลัยพร  สาธิตบุญ
 
1. นางจุนลารัตน์  เอกพงษ์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. สามเณรชาติชาย  กาลันดร
 
1. นางประนอม  เชื้อเมืองพาน
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริกร  ตระกูลเสาวภาพ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สุดนุช
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนภรณ์  คำปาละ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สุดนุช
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรโชติ  ศรีทะนันชัย
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สุดนุช
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพล  ทีพอ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สุดนุช
 
9 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เรือนคำงาม
2. เด็กชายบัญชา  กาวิละ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ยะมัง
 
1. นางพิมพากร  วรรณวิริยวัตร
 
10 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 89.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูรี  วงค์น้อย
2. เด็กชายเทิดเกียรติ  เผือกศิริ
 
1. นายธนากร  เมืองคำ
 
11 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัฒนพงศ์  หระเสริฐ
2. เด็กชายสุทธิวัฒฒน์  สะหยอง
 
1. นายธนากร  เมืองคำ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แซ่ฟุ้ง
2. เด็กชายปัจฉิม  เลิศพระคุณ
 
1. นางฐิติรัตน์  สุวรรณ
2. นางสาวทิพวรรณ  สุดนุช
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 75.23 เงิน 5 1. เด็กหญิงชฎาวรรณ  จิตต์สุขเกษม
2. เด็กชายรชตวิชญ์  สุธานนท์
 
1. นางอัมรี  ศิริวรรณ์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงปุณยนุช  โลห์ติวิกุล
2. เด็กหญิงวิไลพร  ไชยพรหม
 
1. นางพิมพากร  วรรณวิริยวัตร
 
15 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจุลจักร  จูเปาะ
2. เด็กชายชาตรี  ปู่วัน
3. เด็กชายเฉลิมพล  กติกาธรรม
 
1. นางศิริกุล  ขัติประทุม
2. นายสุเมธี  ขัติประทุม
 
16 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลัดดา  ปรางค์ทวี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พาเอะ
3. เด็กหญิงอารียา  พิมลอารี
 
1. นางศิริกุล  ขัติประทุม
2. นายสุเมธี  ขัติประทุม
 
17 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเมย์รี่  สวรรค์บนคีรี
 
1. นายสุเมธี  ขัติประทุม
 
18 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ปู่มองผอ
 
1. นายสุเมธี  ขัติประทุม
 
19 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  อินต๊ะ
2. เด็กชายสืบสกุล  อุ่นเพชร
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วกัน
 
1. นางสาวทองทิพย์  มณีกุล
2. นางอนงค์  หน่อแก้ว
 
20 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 71.25 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  มาโน
2. เด็กหญิงชลีญา  จันทร์เอื้อง
3. เด็กหญิงมนทิรา  จันทรา
4. เด็กหญิงมาริสา  จันทร์ต๊ะทา
5. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ฝั้นเมา
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยะมัง
 
1. นางสาวอัจฉรา  วนากำเนิด
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปราณี  อุดมธัญญากิจ
2. เด็กหญิงพรสุดา  ยิ่งคุณจัตุจัส
3. เด็กหญิงพลอย  ปู่หล้า
4. เด็กหญิงวรรณพร  พิมลอารี
5. เด็กหญิงวิภา  เบญญาบุษกร
6. เด็กหญิงสุนทรี  เลิศพระคุณ
 
1. นางสาวทองทิพย์  มณีกุล
2. นางสาวพัชรินทร์  คำน้อย
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  เขตจรัสแสง
2. เด็กหญิงบุษบา  ไพรัชชาตินิยม
3. เด็กหญิงอรนภา  ปวนคำ
 
1. นางจุนลารัตน์  เอกพงษ์
2. นางประนอม  เชื้อเมืองพาน
 
23 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใจตา
 
1. นางสาวอรพรรณ  ทรเทพ
 
24 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอภิชยา  สุแฮ
 
1. นางสาวอรพรรณ  ทรเทพ
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติ  กันทะ
2. เด็กชายชนญชัย  ศิริ
3. เด็กชายชัยวัฒน์  จิตติสุรัตน์
4. เด็กชายธีรภัทร  แลสันกลาง
5. เด็กชายนภดล  ชุมพลภัคดี
6. เด็กชายนันทิพัฒน์  ใจตา
7. เด็กชายสาธิต  กาลันดร
8. เด็กชายอมรเทพ  อรุณทรงพร
 
1. นายธนากร  เมืองคำ
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพรรษา  เรืองสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอภิชยา  สุแฮ
 
1. นางสาวอรพรรณ  ทรเทพ
 
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายติ๊ชู  จอแต๊ะ
 
1. นางกชพร  กาพย์ชา
 
28 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิลาสินี  โกนมูล
 
1. นางชนิดา  เรืองสวัสดิ์
 
29 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนิดา  โตเชอ
2. เด็กหญิงวริศรา  พุฒเรือง
3. เด็กชายเทพทัต  ทาฝั้น
 
1. นางชนิดา  เรืองสวัสดิ์
2. นางสาวทองทิพย์  มณีกุล
 
30 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  ปูนำ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ตระกูลเสาวภาพ
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  ชุมพลภักดี
 
1. นางสาวทองทิพย์  มณีกุล
2. นางสาวพนิดา  อัมพรกระสินธุ์