สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนภรณ์  คำปาละ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สุดนุช
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใจตา
 
1. นางสาวอรพรรณ  ทรเทพ
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอภิชยา  สุแฮ
 
1. นางสาวอรพรรณ  ทรเทพ