สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพรพรรษา  เรืองสวัสดิ์
 
1. นางปรานอม  เชื้อเมืองพาน
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริกร  ตระกูลเสาวภาพ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สุดนุช
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  ปูนำ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ตระกูลเสาวภาพ
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  ชุมพลภักดี
 
1. นางสาวทองทิพย์  มณีกุล
2. นางสาวพนิดา  อัมพรกระสินธุ์