สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงวลัยพร  สาธิตบุญ
 
1. นางจุนลารัตน์  เอกพงษ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. สามเณรชาติชาย  กาลันดร
 
1. นางประนอม  เชื้อเมืองพาน
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพล  ทีพอ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สุดนุช
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เรือนคำงาม
2. เด็กชายบัญชา  กาวิละ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ยะมัง
 
1. นางพิมพากร  วรรณวิริยวัตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 75.23 เงิน 5 1. เด็กหญิงชฎาวรรณ  จิตต์สุขเกษม
2. เด็กชายรชตวิชญ์  สุธานนท์
 
1. นางอัมรี  ศิริวรรณ์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงปุณยนุช  โลห์ติวิกุล
2. เด็กหญิงวิไลพร  ไชยพรหม
 
1. นางพิมพากร  วรรณวิริยวัตร
 
7 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 71.25 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  มาโน
2. เด็กหญิงชลีญา  จันทร์เอื้อง
3. เด็กหญิงมนทิรา  จันทรา
4. เด็กหญิงมาริสา  จันทร์ต๊ะทา
5. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ฝั้นเมา
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยะมัง
 
1. นางสาวอัจฉรา  วนากำเนิด