สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. นางสาวกมลรัตน์  วาทอุดม
2. นางสาวสายไหม  มุตติภัย
 
1. นางสาวดวงแข  กันธะนะ
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70.3 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พลทวิช
2. เด็กหญิงธิดาพร  สิงขรค้ำจุน
3. เด็กหญิงพรชิตา  ฟ้าประทานไพร
 
1. นางจงรักษ์  อริยะกอง
2. นางสาวธนนารถ  พงษ์นุช
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มุตติภัย
2. เด็กหญิงพรพรรณ  สายชลรำไพ
3. เด็กหญิงสุธิวรรณ  สายชลรำไพ
 
1. นางจงรักษ์  อริยะกอง
2. นางสาวธนนารถ  พงษ์นุช
 
4 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  หิรัญกนกธร
2. เด็กหญิงสุรชา  สายชลรำไพ
 
1. นายดำรงศักดิ์  อุ่นทา
2. นายสุนันต์  จันธิวงค์
 
5 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 73.75 เงิน 4 1. เด็กชายรินยา  โชคกดิลก
2. เด็กชายวีรรัฐ  นุน้อย
 
1. นางสาวดวงแข  กันธะนะ
2. นายดำรงศักดิ์  อุ่นทา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดา  สายชลรำไพ
2. เด็กชายวรพงษ์  ไปมา
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เสริมไพลิน
 
1. นายสุวัต  เรืองฤทธิ์
2. นายโสรัจ  ถาวรทรัพย์สุข
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดารุณี  ภัสสรขจร
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เสริมไพริน
3. เด็กหญิงวิชุดา  มุติกัย
 
1. นายปัญญา  คำเนียม
2. นายสุรศักดิ์  ยงสุนทรรุ่ง
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายธวัชชัย  สายชลรำไพ
2. เด็กชายอัมรันค์  วุฒิศีลวัต
 
1. นางฐานมญ  โอฬารธนพร
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงจริยา  ภาวัตอร่ามศรี
2. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  สิงขรค้ำจุน
 
1. นางฐานมญ  โอฬารธนพร
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ติถู
2. เด็กหญิงสุธิดา  วุฒิศิลวัต
3. เด็กหญิงแสงดาว  พลทวิช
 
1. นายดำรงศักดิ์  อุ่นทา
2. นายปัญญา  คำเนียม