สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70.3 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พลทวิช
2. เด็กหญิงธิดาพร  สิงขรค้ำจุน
3. เด็กหญิงพรชิตา  ฟ้าประทานไพร
 
1. นางจงรักษ์  อริยะกอง
2. นางสาวธนนารถ  พงษ์นุช
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มุตติภัย
2. เด็กหญิงพรพรรณ  สายชลรำไพ
3. เด็กหญิงสุธิวรรณ  สายชลรำไพ
 
1. นางจงรักษ์  อริยะกอง
2. นางสาวธนนารถ  พงษ์นุช
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  หิรัญกนกธร
2. เด็กหญิงสุรชา  สายชลรำไพ
 
1. นายดำรงศักดิ์  อุ่นทา
2. นายสุนันต์  จันธิวงค์
 
4 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 73.75 เงิน 4 1. เด็กชายรินยา  โชคกดิลก
2. เด็กชายวีรรัฐ  นุน้อย
 
1. นางสาวดวงแข  กันธะนะ
2. นายดำรงศักดิ์  อุ่นทา
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงจริยา  ภาวัตอร่ามศรี
2. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  สิงขรค้ำจุน
 
1. นางฐานมญ  โอฬารธนพร