สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังลุง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงปพิชญา  เขอะเช้อ
 
1. นางสาวรัชฎา  พรหมปัญญา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงธัญญา  กระสินธ์ไพศาล
 
1. นางสาวรัชฎา  พรหมปัญญา
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธฤตวัน  วรรณศรี
2. เด็กหญิงธิดาฟ้า  ชูศรีบุตร
 
1. นางสาวรัชฎา  พรหมปัญญา
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายกิตติภพ  โท๊ะคำ
 
1. นายธีระเดช  นวลสนิท
 
5 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  อรัญสงวนวงศ์
2. เด็กชายพิทักษ์  ลักษมีไพรวัลย์
 
1. นายธีรเดช  นวลสนิท
2. นายสุรชัย  เขื่อนปา
 
6 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุภานนท์  เหล่ายาวิละ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ปู่หล้า
 
1. นายธีรเดช  นวลสนิท
2. นายสุรชัย  เขื่อนปา
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 45.59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีกระจ่าง
2. เด็กชายธีวินทร์  ซื่อตระกูล
 
1. นายสุรชัย  เขื่อนปา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 77.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัลยากร  อวยพร
2. เด็กหญิงกิ่งดาว  สุวรรณวงศ์
3. เด็กชายกุลธร  แซ่เจีย
4. เด็กชายถนัดกิจ  ปาทะ
5. เด็กชายธงฤกษ์  ดูทรัพย์เจริญ
6. เด็กหญิงปวีณ์นุช  พงศ์คำด้วง
7. เด็กหญิงมณฑิตา  กังผอ
8. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ฝั้นติ๊บ
9. เด็กชายสาธิต  ตันยะ
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ตันยะ
 
1. นางนิพร  การะบูรณ์
2. นายอิศรากุล  ตุ่นเครือ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพลอยสวย  ม่วงมา
2. เด็กหญิงอัมพิกา  งามขำ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ใจสุดา
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  เหล่ายาวิ
2. เด็กหญิงรัตนมน  จันต๊ะ
 
1. นายธีรเดช  นวลสนิท
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  คงฐิติไท
 
1. นายทนงศักดิ์  ขันธ์สุภา
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปู่ดอก
 
1. นายทนงศักดิ์  ขันธ์สุภา
 
13 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. นายปรเมศร์  ไพรวัลย์ขุนคีรี
 
1. นายทนงศักดิ์  ขันธ์สุภา
 
14 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิชัย  อิสรโอกาส
 
1. นายทนงศักดิ์  ขันธ์สุภา
 
15 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. นายปวิตร  ฟ้าเกษมศานต์
 
1. นายทนงศักดิ์  ขันธ์สุภา
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัชรา  ดีวัง
2. เด็กหญิงศรีพรรณ  พิไลนพ
3. เด็กหญิงสุวรรณ  อุดมพัฒนากุล
 
1. นางนิภา  ทับทอง
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ม่อนประเสริฐ
2. เด็กหญิงธนาพร  เพลินอารมณ์
3. เด็กหญิงประภา  ม่อนประเสริฐ
 
1. นางนิภา  ทับทอง
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายปฏิพล  ฟ้าเกษมศานดิ์
2. เด็กชายภัควัฒน์  ม่อนประเสริฐ
3. เด็กชายเยล่า  ชาตรียินดี
 
1. นายอุทก  จิระพงษ์
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงลัดดา  สายชลรำไพ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พิมพารุ่ง
 
1. นายชัยรัตน์  ปิโข่
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกพร  ดูทรัพย์เจริญ
2. เด็กหญิงปรารถนา  ดูทรัพย์เจริญ
3. เด็กหญิงสิริกร  สุจริตจันทร์
 
1. นางนิภา  ทับทอง
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นางสาวจันทกานต์  จันทร์เป็ง
2. นางสาวพิมพ์อัปสร  เหล่ายาวิละ
3. นางสาวรัตนมล  จันทร์ต๊ะ
 
1. นางสาวนิภา  ทับทอง
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงศศิมา  สุจริตจันทร์
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปู่ทราย
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ใจวรรณ์
 
1. นางนิภา  ทับทอง
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิทักษ์  รัศมีไพรวัลย์
2. เด็กหญิงพิสมัย  โท๊ะคำ
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  พิไลนพ
 
1. นางนิภา  ทับทอง
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาริชา  ชาตรียินดี
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ม่อนประเสริฐ
3. เด็กหญิงแสงเดือน  อิสระโอกาส
 
1. นางนิภา  ทับทอง
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติมา  อารยปัญญา
2. เด็กชายธีรเดช  ใจเป็ง
 
1. นายชัยรัตน์  ปิโข่
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันดี  อิสระโอกาส
2. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  ฐิตถาวร
3. เด็กหญิงไพรวรรณ  พิไลนพ
 
1. นางนิภา  ทับทอง
 
27 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   อินต๊ะ
 
1. นางศิริวรรณ   ใจสุดา