สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังลุง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงธัญญา  กระสินธ์ไพศาล
 
1. นางสาวรัชฎา  พรหมปัญญา
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายกิตติภพ  โท๊ะคำ
 
1. นายธีระเดช  นวลสนิท
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุภานนท์  เหล่ายาวิละ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ปู่หล้า
 
1. นายธีรเดช  นวลสนิท
2. นายสุรชัย  เขื่อนปา
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปู่ดอก
 
1. นายทนงศักดิ์  ขันธ์สุภา
 
5 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. นายปรเมศร์  ไพรวัลย์ขุนคีรี
 
1. นายทนงศักดิ์  ขันธ์สุภา
 
6 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิชัย  อิสรโอกาส
 
1. นายทนงศักดิ์  ขันธ์สุภา
 
7 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. นายปวิตร  ฟ้าเกษมศานต์
 
1. นายทนงศักดิ์  ขันธ์สุภา
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงลัดดา  สายชลรำไพ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พิมพารุ่ง
 
1. นายชัยรัตน์  ปิโข่