สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังลุง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงปพิชญา  เขอะเช้อ
 
1. นางสาวรัชฎา  พรหมปัญญา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 77.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัลยากร  อวยพร
2. เด็กหญิงกิ่งดาว  สุวรรณวงศ์
3. เด็กชายกุลธร  แซ่เจีย
4. เด็กชายถนัดกิจ  ปาทะ
5. เด็กชายธงฤกษ์  ดูทรัพย์เจริญ
6. เด็กหญิงปวีณ์นุช  พงศ์คำด้วง
7. เด็กหญิงมณฑิตา  กังผอ
8. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ฝั้นติ๊บ
9. เด็กชายสาธิต  ตันยะ
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ตันยะ
 
1. นางนิพร  การะบูรณ์
2. นายอิศรากุล  ตุ่นเครือ
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  คงฐิติไท
 
1. นายทนงศักดิ์  ขันธ์สุภา
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัชรา  ดีวัง
2. เด็กหญิงศรีพรรณ  พิไลนพ
3. เด็กหญิงสุวรรณ  อุดมพัฒนากุล
 
1. นางนิภา  ทับทอง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ม่อนประเสริฐ
2. เด็กหญิงธนาพร  เพลินอารมณ์
3. เด็กหญิงประภา  ม่อนประเสริฐ
 
1. นางนิภา  ทับทอง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกพร  ดูทรัพย์เจริญ
2. เด็กหญิงปรารถนา  ดูทรัพย์เจริญ
3. เด็กหญิงสิริกร  สุจริตจันทร์
 
1. นางนิภา  ทับทอง
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นางสาวจันทกานต์  จันทร์เป็ง
2. นางสาวพิมพ์อัปสร  เหล่ายาวิละ
3. นางสาวรัตนมล  จันทร์ต๊ะ
 
1. นางสาวนิภา  ทับทอง
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงศศิมา  สุจริตจันทร์
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปู่ทราย
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ใจวรรณ์
 
1. นางนิภา  ทับทอง
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิทักษ์  รัศมีไพรวัลย์
2. เด็กหญิงพิสมัย  โท๊ะคำ
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  พิไลนพ
 
1. นางนิภา  ทับทอง
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติมา  อารยปัญญา
2. เด็กชายธีรเดช  ใจเป็ง
 
1. นายชัยรัตน์  ปิโข่