สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวิชุดา  กรพินธุ์จรูญ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  กันใหม่
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปุนณภา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ค้ำจุนสวรรค์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  กันใหม่
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณัฐธิการณ์  คีรีรำไพ
2. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  โชคสรรค์สร้าง
 
1. นางนริศรา  จันตายศ
2. นางนฤมล  เส้งทั่น
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ใจตา
 
1. นายสมชาย  ชูจันทร์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณา  พงศ์ไพรร่มเย็น
2. เด็กหญิงฐิติพร  วนาลัยนิมิต
3. เด็กหญิงปทุมพร  เพชรพงไพร
4. เด็กหญิงพัชรี  ปู่ดอก
5. เด็กหญิงรัชนี  กะแจ
6. เด็กหญิงสิวลัญน์  พิมลแขเวหา
7. เด็กหญิงสุภลักษณ์  พิมพารุ่งโรจน์
 
1. นายชูชาติ  สกุณาคีรี
2. นางรัตติกานต์  สกุณาคีรี
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชนัญญา  อานันท์ไพศาล
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สิงขรค้ำจุน
3. เด็กชายเจญฎากร  กระดังงาพยุง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พรมบ่อ
2. นางเนตรนภา  นันต๊ะยศ