สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงทรายสุวรรณ  การเวกจรูญ
 
1. นางสาวบุปผาชาติ  เข็มวิชัย
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70.25 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุกัญญา  อำรุงพนาลัย
 
1. นางพัฒน์นรี  สรรสอน
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวาสนา  กรพินธุ์จรูญ
2. เด็กหญิงอรนุช  คีรีรำไพ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  จาวอวน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรวิชญ์  กระดังงาจรูญ
2. เด็กชายจักรพงษ์  กรรณิกาจรูญ
3. เด็กชายจำลอง  ปู่จันทร์
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  วนาลัยนิมิต
5. เด็กชายณัฐพงษ์  ทิผอ
6. เด็กชายณัฐวัชร์  ประยูรพืช
7. เด็กหญิงทรายสุวรรณ  การเวกจรูญ
8. เด็กชายทินกร  ศิริวรรณ์
9. เด็กชายธีรพงศ์  มติมหาชน
10. เด็กชายบดินทร์  โกมุทผดุง
11. เด็กหญิงบวรลักษณ์  แย่จี๋
12. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กระดังงาผดุง
13. เด็กชายภาสกร  จริยาดิลก
14. เด็กหญิงรุจิรา  วนาลัยนิมิต
15. เด็กชายวิทวัส  เรืองกิจจิตนา
16. เด็กชายวินัย  คีรีค้ำจุน
17. เด็กชายอดิศร  ดีสมปรารถนา
18. เด็กหญิงอมรา  อำรุงพนา
19. เด็กหญิงอริศรา  อำรุงพาหา
 
1. นางนริศรา  จันตายศ
2. นางน้ำฝน  คำมูล
3. นางสาวบุปผาชาติ  เข็มวิชัย
4. นางรัตติกานต์  สกุณาคีรี
5. นายเกียรติชัย  กุศลกนก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.59 เงิน 9 1. เด็กหญิงอัจฉรา  อำรุงคีรี
 
1. นางรัตติกานต์  สกุณาคีรี
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  กมุทผดุง
2. เด็กหญิงอัมภาวรรณ  กมุทผยุง
 
1. นางมณฑิรา  หมื่นรังษี
2. นางสาวอานันท์นิตย์  สุรินทร์ตา
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิติมา  โกมุุทผดุง
2. เด็กหญิงพรสุดา  อำรุงพนาลี
3. เด็กหญิงรัศนีย์  ค้ำจุนคีรีมาศ
 
1. นางรัตติกานต์  สกุณาคีรี