สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศพร  ดีเสอร์
 
1. นางพัฒน์นรี  สรรสอน
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทศพร  ดีเสอร์
 
1. นางพัฒน์นรี  สรรสอน
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศิริวรรณ
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ธินา
 
4 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ค้ำจุนพนม
2. เด็กชายชาญวิช  กรรณิกาผดุง
3. เด็กหญิงพนิดา  สุขใจ
4. เด็กชายภูมิภัทร  คีรีค้ำจุน
5. เด็กหญิงมิตรอรุณ  มากสุข
6. เด็กชายรักเกียรติ  ค้ำจุนคีรีมาศ
7. เด็กชายวราวุธ  ธดาสุขคีรี
8. เด็กชายวิบูลย์  กุศลกนก
9. เด็กหญิงศิรินธร  คีรีรำไพ
10. เด็กหญิงสุชานาถ  พิมพ์พารุ่งโรจน์
11. เด็กหญิงสุภาพร  โหมะถู
12. เด็กหญิงสุภาวิดา  คำตา
13. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  พิมพารุ่งโรจน์
14. เด็กชายอดุลศักดิ์  สายลมเย็น
15. เด็กหญิงอัมภวรรณ  คำตา
16. เด็กหญิงเปรมิกา  กสินเลิศ
 
1. นางเมทิกา  วงค์อัญญา
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ซูฮ่วย
2. เด็กหญิงมือพู  อำรุงพนาลี
 
1. นางมณฑิรา  หมื่นรังษี
2. นางสาวอานันท์นิตย์  สุรินทร์ตา
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  กาโมทย์
2. เด็กหญิงอภิวัฒน์  มงคลรุ่งสุวรรณ
 
1. นางมณฑิรา  หมื่นรังษี
2. นางสาวอานันท์นิตย์  สุรินทร์ตา
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนนิการต์  จันแก้ว
2. เด็กชายศราวุธ  กมุทผยุง
 
1. นางมณฑิรา  หมื่นรังษี
2. นางสาวอานันท์นิตย์  สุรินทร์ตา
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิติมา  โกมุทผดุง
2. เด็กหญิงพรสุดา  อำรงพนาลี
3. เด็กหญิงรัศนีย์  ค้ำจุนคีรีมาศ
 
1. นางนริศรา  จันตายศ
2. นายศิลป์นคร  หิรัญกนดธร
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  การเวกจรูญ
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ษมากมลชัย
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  อำรุงคีรี
 
1. นายศิลป์นคร  หิรัญกนกธร
2. นางสาวเบญจวรรณ  กันใหม่
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณฑิรา   ค้ำจุนคงคา
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ธินา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โกมุทผดุง
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ธินา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  ปู่กรู
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ธินา
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.96 ทอง 6 1. เด็กชายดลวัฒน์  สายลมเย็น
2. เด็กชายธนพัฒน์  สุภัคจันทร์
3. เด็กหญิงนันทกานต์  วิมลธารา
4. เด็กชายผูกพัน  ส่องแสงอาภาพร
5. เด็กหญิงสุกัญญา  อำรุงพนม
6. เด็กหญิงเนาวรัตน์  กมุทพยุง
 
1. นายชูชาติ  สกุณาคีรี
2. นางรัตติกานต์  สกุณาคีรี
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กมุทพยุง
2. เด็กหญิงธิยาพร  การะเกดผดุง
3. เด็กหญิงนฤมล  วิภากระดังงา
4. เด็กหญิงพิทยารัตน์  อมตปรีชา
5. เด็กหญิงวรัญญา  สายลมเย็น
6. เด็กหญิงวราภรณ์  อำรุงพนม
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  บือแกระ
8. เด็กหญิงสุมิตรา  คีรีมาศบำรุง
 
1. นายจตุพงศ์  วรส
2. นายชูชาติ  สกุณาคีรี
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุพงษ์  ปู่โหนะ
2. เด็กชายศิริรัตน์  สุภัคจันทร์
3. นายสุรชัย  สุภัคจันทร์
4. เด็กชายสุรวุฑ  ศรีสุข
5. เด็กชายอนุรักษ์  ปู่ดี
6. นายอภิสิทธ์  แสงสว่าง
7. นายไชยยันต์  การเอกพยุง
 
1. นายชูชาติ  สกุณาคีรี
2. นางรัตติกานต์  สกุณาคีรี
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  โชคสรรค์สร้าง
2. เด็กชายภานุพงศ์  ค้ำจุนสิงขร
3. เด็กหญิงสุวณี  หอมกลิ่นผกาไพร
 
1. นางพัฒน์นรี  สรรสอน
 
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 5 1. เด็กชายกวีกานต์  กระดังงาพยุง
2. เด็กชายพรชัย  โม่หมี่
3. เด็กชายสุภาวิกา  ปู่กรู
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พรมบ่อ
2. นางเนตรนภา  นันต๊ะยศ