สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตุงติง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงหัสยาพร  วงค์ธรหัส
 
1. นายประดิษฐ์  ชัยวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงดาริกา  เลิศฤดี
 
1. นางสาวภรพิชญา  สีชาติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  พยุงกรรณิกา
2. เด็กหญิงนพเก้า  ประไพมาลี
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีปิยเผ่า
4. เด็กหญิงนิหล้า  ปรียาวิทวัส
5. เด็กชายปิติพันธ์  ฟ้าประทานไพร
6. เด็กชายศิริพงษ์  ศรีปิยเผ่า
7. เด็กชายสมชาติ  วุฒิศีลวัต
8. เด็กหญิงสุชานันท์  สมัยอาทร
9. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีอ่างขาง
10. เด็กชายอัษฎาวุธ  แก้วแฮ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ปานศรี