สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. นางสาวกัญญารัตน์  อนงค์พาหา
 
1. นางนิตยา  แก้วใส
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  สรณ์สิริศุภทิน
2. เด็กหญิงสาลี  กติกาโชคสกุล
 
1. นางพัทรมน  ยอดใจ
2. นางสาววัลภา  สุมนจันทร์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 1. เด็กชายคามิน  กูลา
2. เด็กชายพุทธิพงศ์  ไทยภูเขา
 
1. นายสุวรรณ  ตาสา