สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.32 เงิน 8 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ปรัชญาประยูร
 
1. นางสาวกิตติวรา  แบนใจวาง
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74.7 เงิน 4 1. เด็กชายกาพอ  โศจิอรุณ
2. เด็กหญิงสุรินทร์พร  ตื่นฐาวรกิจ
3. เด็กหญิงอรพิน  วันประสงค์ชัย
 
1. นางนิตยา  แก้วใส
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงธิราวรรณ  สรณ์สิริศุภทิน
2. เด็กหญิงศุภกานต์  ศิริศุภทิน
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ศาสนมิติ
 
1. นางสาวณฌุชชา  มาลาสุริยา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เศรษฐีกาญจน์
2. เด็กหญิงปราณี  กติกาโชคสกุล
3. เด็กชายภัทรดนัย  พัฒนาศาสตร์กุล
4. เด็กหญิงวิมลศิริ  วงษ์เกษตรกร
5. เด็กหญิงศิรินันท์  บุญปั๋น
 
1. นางกัญญากานติ์  ธนะปัด
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ปู่แป
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ตานะเปิ้น
 
1. นายทินกร  ครุ่ยทอง
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  โพแหล่
2. เด็กหญิงวัสดาพร  โป๊ะทู
 
1. นางพัทรมล  ยอดใจ
2. นางสาววัลภา  สุมนจันทร์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขใจ
2. เด็กหญิงพลอย  เศรษฐีกาญจน์
3. เด็กหญิงหล้า  พันธุ์วนาไพศาล
 
1. นางกัญญาภัทร  แก้วบุญเรือง
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เผ่ากตเวที
2. เด็กหญิงแสงมณี  ดอกเงิน
 
1. นางทองพูน  ใจซื่อ