สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชาติชาย  มานิตพน
2. เด็กหญิงพรทิพย์  รักษาพนาวัลย์
3. เด็กหญิงวิไลพร  กมุทพยุง
 
1. นางสาวณฌุชชา  มาลาสุริยา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  สุดี
2. เด็กหญิงทิปกา  แก้วกลางดง
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ศาสนมิติ
4. เด็กหญิงอ้อมดาว  ค้ำจุนสิงขร
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เพชรอ่างขาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์  สินทร
2. นางสาวอุไรวรรณ  นันตา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์จรัส  วงศ์เกษตรกร
2. เด็กชายทิวา  เสกสรรพนาไพร
3. เด็กหญิงสุทธิพร  บุญเป็ง
4. เด็กหญิงอรุณี  ศาสนมิติ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  มานะสกุลพงษ์
 
1. นางศรีนวล  เชาวนี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันยา  บุปผาสายชล
2. เด็กชายดนัย  เนภู
3. เด็กชายดุลยฤทธิ์  ปรีชาโปร่ง
4. เด็กหญิงพียา  พนาลีอำรุง
5. เด็กหญิงอัญธิกา  กษีร
 
1. นางทองพูน  ใจซื่อ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงคำหล้า  มานะสกุลพงษ์
2. เด็กหญิงศุภารัตน์  ศาสนมิติ
3. เด็กหญิงสุรีภี  มานะสกุลพงษ์
 
1. นายเชิดศักดิ์  รินทร์แก้ว
 
6 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คีรีสถาวร
2. เด็กหญิงกาญจนรัตน์  กรพินธุ์พยุง
3. เด็กหญิงธัญชนก  โปรดพนา
4. เด็กชายนิติธรรม  จังปวย
5. เด็กชายพิเชษฐ์  ไพบูลย์เฉลย
6. เด็กชายภัทรพงษ์  ปู่เงิน
7. เด็กชายภูวันใหม่  นามอุษา
8. เด็กหญิงมลธิดา  ปรีชาโปร่ง
9. เด็กชายศิริศักดิ์  ประพาสพนา
10. เด็กหญิงอารียา  รักษาพนาวัลย์
 
1. นางทองพูน  ใจซื่อ
 
7 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชวนชัย  กรสินธุ์พยุง
2. เด็กชายทวี  สิงห์แก้ว
3. นายนายเทียนชัย  ก้านต่อดอก
4. เด็กหญิงน้องเมล์  ชิป๋วย
5. เด็กชายน้อยชาย  ก้านต่อดอก
6. เด็กหญิงรวิวรรณ  บงเกียว
7. เด็กหญิงศุภมาศ  หมื่ยจาย
8. เด็กชายสิงคาร  แหย่พะ
9. เด็กหญิงอรอนงค์  กูลา
10. เด็กหญิงอุษณีย์  เขาไกรลาศ
 
1. นางทองพูน  ใจซื่อ
 
8 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญปั๋น
2. เด็กหญิงราตี  พร้อมรักษ์
3. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีอ่างขาง
4. เด็กหญิงศิริพร  บ่งผง
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ธรรมขันธ์
6. เด็กหญิงสุธิดา  เป๊ะเละ
7. เด็กหญิงเกสร  โคะดี
8. เด็กหญิงเป็ดสวย  ปฐมพีสราญ
 
1. นางจิตกาญจน์  สมยศ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสายสุดา  เพชรพงศ์ไพร
2. เด็กหญิงสุขใจ  วงศ์เกษตรกร
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  กสินเลิศ
 
1. นางสาวศิริพันธ์  ตุ้ยแก้ว
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปราณี  ดอกเงิน
 
1. นางสาววิลาวัลย์  บุญชุ่ม
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวคนึงนิจ  ดอกเงิน
 
1. นางสาววิลาวัลย์  บุญชุ่ม
 
12 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงพลอยเพชร  ตือวัง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  บุญชุ่ม
 
13 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  ดอกเงิน
 
1. นางสาววิลาวัลย์  บุญชุ่ม
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญปัน
2. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีอ่างข่าง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  บุญชุ่ม
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิชัย  คีรีสถาวร
2. เด็กชายสุพจน์  คงคาค้ำจุน
 
1. นายสุวรรณ  ตาสา