สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกฤตพร  นันต๊ะวงศ์
 
1. นางพิสมัย  ชาลีอัน
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  กังถู
 
1. นางพิสมัย  ชาลีอัน