สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สันติพนาพงษ์
 
1. นางเอมอัชนา  วงศ์น้อย
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จะลา
 
1. นางสาวรดิวันต์  ราชภัณฑ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปราณี  จำเริญขุนห้วย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรกนก  กาติ๊บ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 79.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยารักษ์  จ่ายี
2. เด็กหญิงคึพอ  -
3. เด็กหญิงจันทกานต์  จินดาไพร
4. เด็กหญิงจิดาภา  กิจจานุกิจศิลป์
5. เด็กหญิงชุติมา  แสงวัฒน์กุล
6. เด็กหญิงนันทนา  ถึงถาวร
7. เด็กหญิงนันทนา  วัฒนาไพร
8. เด็กชายบัณฑิด  คีรีรงรอง
9. เด็กหญิงบุษกร  ถึงมาลา
10. เด็กหญิงภัทราวดี  จะแส
11. เด็กหญิงมัณฑนา  จะแน
12. เด็กหญิงสุดา  เบญญาภาพันธ์
13. เด็กหญิงสุธิณี  จะผึ
14. เด็กหญิงสุนิสา  กรพินธุ์พายัพ
15. เด็กหญิงอังคณา  จ่าแต่
 
1. นางสาวปราณี  จะซือ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรกนก  กาติ๊บ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจันทรา  รัชพลธานี
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  จะบือ
 
1. นายพศิน  ใบศล
2. นางสาวอรกัญญา  ใบศล
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. นางสาวส่อดา  อำรุงวนา
 
1. นางสาวอรกัญญา  ใบศล
 
7 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เพลินพัฒนาดี
 
1. นายพศิน  ใบศล
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. นางสาววิภา  อนุรักษ์พนาศรี
2. นางสาวเกศินี  โยก่า
 
1. นางสาวนันทพร  ทิพย์พนะ
 
9 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมึปอ  จันตา
 
1. นางสาวอรกัญญา  ใบศล
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  พฤกษ์สกุลไพร
 
1. นางสาวพัชรียา  กาน้อย
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุมิตร  ซอทาโซะ
 
1. นางสาวพัชรียา  กาน้อย
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุมิตร  ซอทาโซะ
 
1. นางสาวพัชรียา  กาน้อย
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิคม  จะแก่
2. เด็กชายราเชนทร์  สุอิ่ม
3. เด็กชายเกรียงไกร  จะเตอะ
 
1. นายบัณฑิต  กันธิวัง
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนภาพร  จำรูญไพร
2. เด็กหญิงน้ำฝน  จะเมาะ
 
1. นางสาวปราณี  จะซือ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงนันทนี  ธานีมั่นคงเดช
2. เด็กหญิงภัทรภร  ธานีมั่นคงเดช
3. เด็กหญิงหล้าดา  นาลา
 
1. นางสาวรดิวันต์  ราชภัณฑ์
2. นางเอมอัชนา  วงค์น้อย
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุติพร  คำใจ
2. เด็กหญิงดาวรุ่ง  จันตา
3. เด็กหญิงไพลิน  ธานีมั่นคงเดช
 
1. นางสาวรดิวันต์  ราชภัณฑ์
2. นางเอมอัชนา  วงค์น้อย